Stärkt patientsäkerhetsarbete i kommuner Genomförande stöd till verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete

Analysverktyg patientsäkerhet för kommunerna

Runt om i Sverige pågår omställning till nära vård. Omställningen syftar till en sjukvård och omsorg som utförs med utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar. Det finns stöd framtaget för att implementera den nationella handlingsplanen, läs mer om det på Socialstyrelsens webb

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med patientsäkerhetsnätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor utvecklat ett verktyg för att utifrån den nationella handlingsplanen stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet i kommunerna. Verktyget med tillhörande genomförandestöd ska utgöra ett stöd för kommunen att:

  • genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i kommunen
  • identifiera utmaningar för en säker vård samt teman där det saknas information om nuläget
  • identifiera och prioritera bland insatser för att möta utmaningarna och därmed stärka kommunens patientsäkerhetsarbete på lång sikt och i omställningen till en nära vård
  • skapa en samsyn inom kommunen kring styrkor och förbättringsområden för en god och säker vård och omsorg
  • skapa en grund för framtagande av kommunala handlingsplaner.