Alla vårdgivare har en skyldighet att arbeta systematiskt med patientsäkerhet

Analysverktyg patientsäkerhet

Analysverktyg patientsäkerhet

Runt om i Sverige pågår omställning till nära vård. Omställningen syftar till en sjukvård och omsorg som utförs med utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar. För att stärka patientsäkerhetsarbetet finns ett analysverktyg för att identifiera utmaningar för en säker vård.

För att möta dessa förändringar och stödja omställningen till nära vård behöver patientsäkerhetsarbete utvecklas och stärkas i enlighet med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Ett utökat stöd för att ta fram lokal handlingsplan för patientsäkerhet. I en lokal handlingsplan för patientsäkerhet kan kommuner och regioner formulera principer, prioriteringar och mål för sitt patientsäkerhetsarbete. Som stöd i arbetet med att ta fram en handlingsplan finns sedan tidigare SKR:s analysverktyg och genomförandestöd. Nu finns också flera lärande exempel och en film om nyttan med en lokal handlingsplan att använda.

Verktyget kan utgöra ett stöd för att:

  • genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i kommunen eller regionen.
  • identifiera utmaningar för en säker vård samt teman där det saknas information om nuläget.
  • identifiera och prioritera bland insatser för att möta utmaningarna och därmed stärka
  • patientsäkerhetsarbete på lång sikt och i omställningen till en nära vård.
  • skapa en samsyn kring styrkor och förbättringsområden för en god och säker vård.
  • skapa en grund för framtagande av lokala handlingsplaner.