Ett äldre par som fotograferar och kollar med kikare

Att bygga tillit och kommunikation med styrning

Nordens Välfärdscenter har publicerat rapporten Integrated Healthcare and Care through distance spanning solutions – for increased service accessibility Det moderna västerländska samhället står inför stora utmaningar – att kunna lösa allt mer komplexa samhällsproblem. Den typen av problem involverar vanligtvis flera självständiga aktörer som behöver samarbeta med varandra för att hitta en lösning. Samarbete är notoriskt svårt av flera skäl. En ny rapport visar att styrning, som ett sätt att leda, kan få samarbete mellan regioner och kommuner att fungera. Rapporten har ett fokus på Norden.

Den demografiska utvecklingen i kombination med att det är svårt att rekrytera kompetent personal till vissa regioner i Norden förutsätter koordinerade distanslösningar för att säkra tillgången till en högkvalitativ vård och omsorg i alla regioner. I den kontexten är samverkan mellan olika välfärdsaktörer en grundbult för att det ska fungera för dem som behöver omsorgen. Men just samverkan har visat sig vara svårt att få det att fungera.

– Det låter enkelt att säga ”bara vi samverkar mer så blir det bra”. Men det är i övergångarna mellan olika servicenivåer som det uppstår fel. Otillräcklig interaktion och bristande kommunikation och koordination leder till patientskador, onödiga sjukhusinläggningar, långa väntetider och andra påfrestningar, säger projektledare Bengt Andersson vid Nordens välfärdscenter.

I publikationen Integrated Healthcare and Care through distance spanning solutions – for increased service accessibility förklarar författarna vad som krävs för att regioner och kommuner ska kunna samverka. I publikationen finns en teoretisk del och fem regionala exempel på samverkan i Norden. Den teoretiska delen fokuserar på styrning och vilka komponenter som gör styrning framgångsrik. Den är skriven av forskare vid Nasjonalt senter for e-helseforskning i Norge.

Författarna sammanfattar tre specifika egenskaper som nödvändiga för att styrning ska lyckas:
·      kunskapsdelning och kommunikation
·      gemensamma mål
·      tillit.