Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet

Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Här har vi samlat information och material för dig som arbetar med att implementera insatser inom folkhälsoområdet.

Här finns den forskningsbaserade rapporten “Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst” som ger en grund inom spridnings- och implementeringsområdet. Här finns också verktyget “Checklista för implementering med kvalitet” och användarstödet “E-guide implementering”, som båda ger ett konkret stöd för implementering i praktiken.

Rapporten, checklistan och E-guiden kompletteras med fem filmer där olika aktörer ger sitt perspektiv på implementering, från forskning och utbildning till projektledning, planering och praktiskt genomförande. Slutligen finns två metodrapporter som beskriver de kartläggande litteraturöversikter som ligger till grund för rapporten.

Vår förhoppning är att det här materialet ska vara ett stöd för dig som då och då ställs inför utmaningen att implementera ny kunskap och nya insatser med syfte att främja befolkningens hälsa. Kanske är du beslutsfattare med ansvar för folkhälsofrågor, utvecklingsledare, strateg eller praktiker med samordnande uppgifter inom olika områden.

Läs mer genom att klicka på ovan länk.