Automatisering för effektivare administration

Automatisering för effektivare administration 

För att kunna frigöra resurser till den faktiska omsorgen om äldre kan digitalisering och automatisering av administrativa processer vara en väg framåt. Tiden som frigörs innebär att arbetskraft kan ställas om till andra processer, till exempel stöd till de äldre. 

Utvecklingen i samhället har gått från analog och manuell till digital och automatisk. Det innebär att nya arbetssätt har blivit möjliga. För att kunna genomföra en sådan förflyttning inom äldreomsorgen behöver befintliga processer ses över för att bedöma om de behövs, behöver förändras eller kan digitaliseras och automatiseras.

Automatisering av processer är inte enbart en teknisk fråga. En stor del av arbetet är ett strategiskt förändringsarbete som kräver systematik och förändringsledning.

Lyckad automatiseringsprocess

Vägen till och arbetet med automatisering kan se olika ut. Därför har kommuner med erfarenhet av automatisering startat från olika steg i processen men alla har en gemensam bild över de viktigaste delarna som ingår i en lyckad process.

Processen innehåller:

  • Förberedelser: till exempel tydliggör syfte, gör en nyttorealiseringsplan.
  • Organisatoriska förutsättningar: till exempel kunskap om verksamhetens processer, behov och utmaningar.
  • Val av processer: till exempel testa i liten skala, prioritering.
  • Förändringsledning för realisering av nyttan: till exempel förbered och involvera medarbetare, mät och följ upp.

Hela processen finns i rapporten Automatiserad ärendehantering: Att frigöra tid för värdeskapande arbete.

Automatiserad ärendehantering