Backa barnet - Ett barn en plan Såhär arbetar vi tillsammans för varje barns bästa

Backa barnet – verktygslåda för varje barns bästa möjliga start i livet

För att skapa ett gemensamt syn- och arbetssätt har gemensamma verktyg tagits fram genom användardriven innovation. Verktygen ska underlätta arbetet med att tidigt identifiera barn i behov av stöd, att göra gemensamma behovsbedömningar och att ge barn, vårdnadshavare och personal en översikt av stödet kring barnet. Verktygen kommer att justeras och utökas under arbetets gång.

 I “Backa barnet” samarbetar skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis för att så tidigt som möjligt hjälpa barn och familjer som är i behov av stöd. Arbetet hämtar inspiration från Skottlandsmodellen, där det centrala är att utgå från barnets behov och att ha anpassade roller och verktyg.

År 2018 tog Ystads kommun initiativ till en förstudie i syfte att ta fram ett nytt arbetssätt för att hjälpa barn i behov av stöd. För att ta reda på hur de skulle arbeta vidare intervjuades både barn, föräldrar och tjänstepersoner.

Förstudien ”Hela barnet, hela dagen” genomfördes under perioden augusti 2018 till juni 2019 på uppdrag av Ystads kommuns operativa samverkansledning för barn och unga (BuSo). Förstudien byggde på en kartläggning av insatser inom kommunal och regional verksamhet samt intervjuer med representanter från dessa aktörer och med barn och vårdnadshavare. Den undersökte sedermera hur ramverket kopplat till Skottlandsmodellen står sig i en svensk kontext och med lokala förutsättningar. Den genomförda förstudien låg till grund för hur det fortsatta arbetet med tidiga samordnade insatser för barn och unga senare utvecklades i Ystads kommun.