Demis Stavridis, enhetschef i Göteborgs stad, Patrik Gertsson på Inera, Marta Nannskog på SKR och Jovo Boskovic, digitaliseringschef i Malmö stad.

Beställarnätverk och beställargrupp för socialtjänsten

Det är många som har efterfrågat mer information om hur SKRs arbete med att stötta kommunerna kring moderniseringen av socialtjänstens verksamhetssystem så här kommer en uppdatering!

SKRs arbete med beställarnätverk socialtjänst har pågått i två år och nu har det arbetet ytterligare intensifierat inom SKR Koncernen. Sedan årsskiftet har arbetet skalats upp genom att bilda en beställargrupp tillsammans med tio kommuner och inlett ett konkret samarbete med Inera för att ta fram ett förslag på hur SKR Koncernen tillsammans skulle kunna skapa en digital infrastruktur av system för kommunerna med inspiration av hur Danmark samverkar kring dessa frågor.

Socialtjänsten är en komplex verksamhet med ett brett ansvarsområde. Den innehåller verksamheter inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, kommunal hälso- och sjukvård, psykisk ohälsa, missbruk, barn och unga, familjerätt, ekonomiskt bistånd och våld i nära relationer. Alla delar har specifika behov och målgrupper och behöver digitala stöd. Invånarnas förväntningar på den offentliga sektorn ökar och de vill kunna nyttja digitala tjänster och kommunicera med personal inom socialtjänsten på samma sätt som de gör med hälso- och sjukvården och det kan de inte idag.

Det nya nationella verksamhetsstödet för socialtjänsten ska bli som en nyckel som måste passa i kommunernas gemensamma definition av ett nyckelhål.

Dags för nästa fas
– Det är väldigt svårt för en kommun att göra en så stor satsning som att utveckla ett eller flera nya system, helt själv. Beställarnätverket har arbetat med omvärldsbevakning, behovskartläggning, leverantörsdialoger och med att ta fram kunskapsunderlag och vägledningar, och nu är vi beredda att ta nästa steg. Målet är att SKR-koncernen ska skapa en gemensam samverkansstruktur för att upphandla och förvalta system som de kommuner som vill kan använda. Gemensam budget och sammanhållna beställningar av utvecklingen ger mer valuta för pengarna, och den samlade köpkraften ger större chans att påverka marknaden. Därför började vi titta på andra lösningar som till exempel finns i Danmark, säger Marta Nannskog.