Skärmdump av webbplatsen digitalt bistånd

Bistånd för ökad digital inkludering

Metodstödet Digitalt bistånd som MFD tog fram inom regeringsuppdraget om delaktighet, självbestämmande och trygghet. Ett interaktivt stöd på webben som utvecklades för att hinder mot digital delaktighet ska identifieras, åtgärdas och undanröjas. Individen får med hjälp av sidan större möjligheter till rätt bistånd och lösningar för att stärka delaktigheten. 

Metodstödet innehåller tre delar:

  • Samtalsstöd – kan användas i biståndshandläggning för att lyfta frågor om digital delaktighet och rätten till integritet i det egna hemmet.
  • Faktastöd – kan användas för att öka kunskap om tillgänglighet, delaktighet, individens rättigheter samt integritet och privatliv.
  • Stöd om digital teknik – kan användas för att få information om vilka olika digitala lösningar som finns.

Stödet är anpassningsbart efter den som använder det. I stödet kan man göra en skattning för att ta reda på vilka delar i materialet som är mest användbara baserat på sitt arbete och sin roll.

Här hittar du hittar du stödet Digitalt bistånd

Rapporten Från digital teknik till digitalisering tar MFD bland annat upp att det fortfarande finns behov av ökad kunskap om hur digital teknik kan fungera som ett verktyg för självbestämmande och självständighet. Det finns även behov av ökad kunskap om digital inkludering. Vilket resulterade i metodstödet Digitalt bistånd som ett steg på vägen för att öka kommunernas arbete med frågor om självbestämmande och digital teknik samt digital inkludering.