Webbinarium 15/12 eller 16/12 Fallolyckor orsakar mycket lidande för de som faller, både fysiskt och känslomässigt. Varje år orsakar fallolyckor omkring 70 000 sjukhusinläggningar. Risken att falla ökar med stigande ålder. Men det finns åtgärder för att minska risken för fall och fallolyckor, som även kan vara kostnadseffektiva. Välkommen till webbinarier som sätter fokus på Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Ett fallpreventivt arbetssätt – stöd för införande Fallolyckor går att förebygga men förutsätter ett teambaserat arbetssätt. Den samlade kompetensen och det systematiska arbetssättet ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt fallförebyggande arbete. Utbildningen ska stödja verksamheterna i att implementera ett systematiska teambaserat arbetssättet om fallprevention.  Syfte och mål  I utbildningen får du lära dig mer om varför Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningar för att främja det fallförebyggande arbetet. Utbildningen Ett gott liv – hälsosamma levnadsvanor för äldre ska stödja verksamheterna inom vård och omsorg med kunskap om äldres hälsosamma levnadsvanor. Utbildningen består av olika delar som berör områdena fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, tobak, läkemedel och meningsfulla aktiviteter. Utbildningen kompletterar utbildningen om fallprevention, Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningar för att främja det fallförebyggande arbetet. För att lyckas med fallprevention krävs samlad kompetens från olika professioner. ”Ett fall för teamet” är en webbutbildning för verksamheter inom vård och omsorg som fokuserar på ett teambaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete.  Vad är syfte och mål med utbildningen?  Det övergripande syftet med Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Juridiskt stöd för dokumentation Socialstyrelsen har tillsammans med E-hälsomyndigheten tagit fram ett juridiskt stöd som beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Stödet vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.