Svensk hälso- och sjukvård är i världsklass när det gäller folkhälsa och medicinska resultat. Samtidigt finns återkommande problem med långa väntetider, dålig kontinuitet, bristande samverkan och svag personcentrering. Ett grundläggande problem, som diskuterats sedan mitten av 1940-talet, är dessutom den resurssvaga primärvården med alltför få allmänläkare. Ny teknik kan bidra till bättre resursutnyttjande. Brist på Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Linköpings universitet hälsar dig välkommen till lunchseminarium torsdagen den 27 maj klockan 12-12.45. Förorten svarar är en enkätmetod som kartlägger digital delaktighet och hållbarhet i Skäggetorp. Seminariet redovisar resultat från rapporten Förorten svarar: En enkätmetod för att kartlägga digital delaktighet och hållbarhet i Skäggetorp och inbjuder till samtal.  I den här rapporten presenterars en metod Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Intresset för att utforska om AI kan användas för att utveckla socialtjänsten är stort bland kommunerna. För att stötta kommunerna i det arbetet har SKR därför utrett hur rättsläget ser ut för socialtjänsten att använda AI i sin verksamhet. I rapporten som SKR tagit fram ges underlag för bedömningarna med hänvisning till lagtext. Användningen av Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Experio Lab, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet, design vid Linköpings Universitet och Helsingborgs stad ingick våren 2020 ett partnerskap för att stödja omställningen till en Nära vård. Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till Nära vård. Nu har det gått ett år Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold har ett nära samarbete och har drivit ett gemensamt treårigt EU-projekt som heter eTeam för välfärdsteknologi – organisering, införande och användning av välfärdsteknologi i kommunal vård och omsorg. Även Trollhättan stad och Uddevalla kommun, Västra Götalands Läns Landsting samt företaget Stromder AB är medaktörer i detta projekt. Målsättningen är Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”