Svensk hälso- och sjukvård är i världsklass när det gäller folkhälsa och medicinska resultat. Samtidigt finns återkommande problem med långa väntetider, dålig kontinuitet, bristande samverkan och svag personcentrering. Ett grundläggande problem, som diskuterats sedan mitten av 1940-talet, är dessutom den resurssvaga primärvården med alltför få allmänläkare. Ny teknik kan bidra till bättre resursutnyttjande. Brist på Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Intresset för att utforska om AI kan användas för att utveckla socialtjänsten är stort bland kommunerna. För att stötta kommunerna i det arbetet har SKR därför utrett hur rättsläget ser ut för socialtjänsten att använda AI i sin verksamhet. I rapporten som SKR tagit fram ges underlag för bedömningarna med hänvisning till lagtext. Användningen av Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Experio Lab, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet, design vid Linköpings Universitet och Helsingborgs stad ingick våren 2020 ett partnerskap för att stödja omställningen till en Nära vård. Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till Nära vård. Nu har det gått ett år Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

IT & Telekomföretagen bjuder in till en eftermiddag med framtidsspaning och samtal om samhällets och näringslivets digitala strukturomvandling. Den pågående digitaliseringen är en omvälvande strukturomvandling som vi bara sett konturerna av och som kommer att påverka nästan alla samhällsområden och verksamheter. Redan innan coronakrisens början visste vi att digitaliseringen skapar stora värden för såväl samhället som för näringslivet och individen, och Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”

Peltarion och Microsoft letar efter människor som vill göra världen till en bättre plats. Har du eller dina medarbetare en idé som kan förändra hur vi jobbar med vård och omsorg i Sverige? Då är det här utmaningen för dig. Registrera dig och börja fundera på din idé. Peltarion och Microsoft kommer stötta dig med Läs mer “https://www.digitalvardochomsorg.se/wp-content/themes/gridd”