Ivris En checklista för att utveckla nya arbetssätt inom området välfärdsteknik

Checklista för bättre samverkan inom välfärdsteknik

Ivris, en checklista för att utveckla nya arbetssätt inom området välfärdsteknik

IVRIS är utvecklad av forskare på Mälardalens högskolan i samarbete med FoUiS (Forskning och Utveckling i Sörmland), Eskilstuna kommun (Vård- och Omsorgsförvaltningen) och Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna.

Ivris är en interaktiv och flexibel checklista som är tänkt att användas för att förbättra samverkan mellan olika aktörer (både professionella och slutanvändare) när en ny idé initieras inom området välfärdsteknik. Checklistan guidar dig genom flera steg och påminner samtidigt om viktiga aspekter att ta hänsyn till när du vidareutvecklar din idé (glöm inte olika användare, som medarbetare och slutanvändare, som kan även involveras i en eventuell referensgrupp). Ivris är ett pragmatiskt och serviceorienterat samarbetsverktyg som är möjligt att kombinera med befintliga resurser, metoder och riktlinjer.

Silvia Bruzzone är universitetslektor inom organisationsledning, och har ansvarat för projektet med att ta fram denna interaktiva checklista, som fått namnet IVRIS. Checklistan är utformad för att fungera som ett samarbetsverktyg för att kunna kombinera med de befintliga resurser, metoder och riktlinjer som finns hos exempelvis kommuner och hjälpmedelscentraler.

Checklistan är ett verktyg som stödjer utveckling av idéer för introduktion av välfärdsteknik. Vem som helst som ser ett behov, en möjlighet, eller en fråga kan ta initiativ. Samarbete mellan många aktörer, inom och utanför en organisation, behövs när välfärdsteknik introduceras. Det handlar nämligen om att förändra arbetssättet snarare än att börja använda en teknisk pryl. Det är därför viktigt att ta hänsyn till många faktorer. Checklistan hjälper med att samla alla relevanta aktörer för att tillsammans definiera behoven, problemen, nyttorna och tillgängliga resurser. Checklistan är också tänkt att fungera som ett komplement till andra planerings- och utvecklingsmodeller (t ex Nyttorealisering). Du kan fritt använda valda delar av checklistan för att komplettera eller förbättra en befintlig modell. Checklistan är:

  1. Ett verktyg för att påbörja en process. Checklistan utgår ifrån den enkla principen “glöm inte”.
  2. Ett icke-linjärt verktyg. Du behöver inte följa någon specifik ordning när du arbetar med frågorna; verktyget är tänkt stödja utveckling av en idé genom att dra nytta av det som kommer upp under resans gång.
  3. En pågående lärandeprocess snarare än ett kontrollverktyg. Det är sannolikt att behov, tänkta användare, lösningar, beslutfattare, nyttor förändras under resan från start till implementering. Detta är inte tecken på misslyckande.
  4. En process för reflektion. Målen, deltagare, användare och visioner diskuteras återkommande under hela processen.