Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst En rapport om implementering av metoder inom folkhälsoområdet, version 2.0

Checklista för implementering med kvalitet

Folkhälsomyndigheten publicerade rapporten “Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst” 2017 och den riktar sig till personer som ställs inför utmaningen att implementera ny kunskap och nya metoder med syfte att främja befolkningens hälsa. Rapporten handlar om implementering där presenteras och diskuteras vetenskapliga studier av hur innovationer, dvs. nya metoder och produkter, sprids och implementeras.

Att snabba på processen från färdiga forskningsresultat till praktisk användning av nya metoder är en angelägen uppgift som bör utföras i samverkan mellan forskarsamhället och praktiska verksamheter i kommuner, landsting och regioner, idéburna organisationer, företag och myndigheter.

Rapporten behandlar två huvudområden: generella principer och praktiskt stöd för implementering. I rapporten presenteras också en checklista som är tänkt som ett konkret stöd för det praktiska implementeringsarbetet och återfinns både i rapporten samt i digitalt format för nedladdning.

Rapporten och den digitala checklistan riktar sig till beslutsfattare med ansvar för folkhälsofrågor liksom till utvecklingsledare, strateger och praktiker med samordnande uppgifter inom folkhälsoområdet i hela dess bredd.