Datalabbet Helsingborgs stad

Datalabb för djupare förståelse för att kunna skapa bättre och mer anpassade tjänster för invånarna i Helsingborg

Datalabbet

Datalabbet är ett av de fem hypoteslabben som ingår i det större projektet Den (ut)forskande staden och handlar om att utforska de juridiska och etiska möjligheterna för Helsingborgs stad att samköra invånardata för att på ett bättre sätt förstå invånarnas komplexa behov.

Datalabbet handlar om att utforska de juridiska och etiska möjligheterna för en stad att samköra invånardata för att på ett bättre sätt förstå invånarnas komplexa behov. Tillsammans med våra invånare vill vi identifiera nya offentliga tjänster som skulle kunna skapas utifrån en aggregerad förståelse av den individdata stadens förvaltningar innehar. Tjänster som skulle innebära ett ökat värdeskapande och en ökad livskvalitet för helsingborgarna.

Visionen bakom Datalabbet är att genom en djupare förståelse för invånarnas komplexa behov kopplat till offentlig sektor, kunna skapa bättre och mer anpassade tjänster för invånarna. Vi ser att den digitala utvecklingen har möjliggjort att förstå våra invånares behov genom att använda oss av all den individdata som kommunen har i sina olika verksamhetssystem, och med hjälp av artificiell intelligens och avancerad mönsterigenkänning identifiera komplexa samband för Helsingborgs invånare på en aggregerad nivå. Utifrån dessa insikter skulle man sedan kunna designa nya offentliga tjänster som svarar mot dessa komplexa behov.

Man stöter på svåra och intressanta frågor i det arbetet. Vad säger lagen? Och vad säger moralen? Den utforskande ansatsen för projektet är dels att hitta juridiska möjligheter för att samköra avidentifierade individdata från flera förvaltningar och dels att förstå Helsingborgarnas inställning till att kommunen använder data på nya sätt.

Sammantaget kan man säga att Datalabbet syftar till att svara på frågorna: Vad får vi göra? och Vad bör vi göra?