Annie Strand, teknikansvarig på Språnget media och teknikmentor Pelle Karlsson

Deltagare på daglig verksamhet lär personalen om teknik

I “Vårt Göteborg” kan du läsa om att Teknikmentorer ger positiva resultat. Välfärdsteknik är all teknik som kan öka livskvalité, delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med funktionsvariationer. I Göteborg valde man att göra tvärtom när personalen inte kunde lära ut tekniken till deltagarna fick deltagarna lära ut teknik till personalen. För ett år sedan startade projektet teknikmentorskap inom välfärdsteknik på Språnget Media daglig verksamhet Göteborgs Stad

För ett år sedan fick stadsdelen Östra Göteborg uppdraget att stärka funktionshinderperspektivet i sitt arbete och förbättra samverkan kring Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Genom välfärdsteknologiskt stöd i olika former ska brukaren ges möjlighet till en större självständighet, trygghet och delaktighet i sin vardag. André Andersson, som är stödpedagog med särskilt uppdrag inom välfärdsteknik, fick i uppdrag att komma igång med tekniken. Ganska snart upptäckte han att det fanns behov av kompetens bland personalen för att arbeta med ett flertal digitala hjälpmedel och produkter.

André och kollegorna insåg att det fanns många teknikintresserade på de dagliga verksamheterna. Ambitionen blev att använda deras kompetens, istället för att lära personalen från början. Genom att åka snålskjuts med brukarnas kompetens kom välfärdstekniken igång snabbt.