Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Forte, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Myndigheten för delaktighet tagit fram ett kunskapsstöd om möjliga insatser utifrån forskning, praktik, statistik, juridik och etik. Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer, ett kunskapsstöd som handlar om digital teknik för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre personer. Kunskapsstödet riktas till socialtjänst, kulturverksamhet, IT-service eller annan verksamhet som berör äldre personer och deras välbefinnande och hälsa.

Det vänder sig framförallt till dig som är beslutsfattare, chef eller verksamhetsutvecklare, eller arbetar som t.ex. handläggare och undersköterska, oavsett regiform. Här presenteras:

  • kunskapsläget utifrån forskning
  • exempel på hur kommuner kan arbeta för att ge fler äldre personer tillgång till och kunskap om att använda digital teknik
  • vad som är viktigt att tänka på juridiskt och etiskt när man erbjuder eller
    använder digital teknik.

Kunskapsstödet kan ge vägledning och inspiration vid planering av verksamhet som rör digitalisering, äldreomsorg och förebyggande hälsoarbete för äldre personer.

Digitaliseringens möjligheter för socialt deltagande

Digitala verktyg och kommunikationskanaler skapar möjligheter att vara socialt delaktig utan att behöva ta sig från hemmet. Men att vara digitalt delaktig kan vara en utmaning för just äldre, och i dag lever ca 400 000 äldre personer i digitalt utanförskap. Det kan vara självvalt, men även hänga samman med att tekniken har utvecklats snabbt och att tillgången till teknik och digital kompetens varierar. Den forskning som finns tyder på att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamheten bland äldre personer. Här har kommunen en viktig roll i att främja digital delaktighet för alla invånare och minska ojämlikheter i hälsa. Att kunna använda internet via en dator, surfplatta eller telefon är i dag en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället.