Digitala möjligheter som stöd i den nära vården

I Digitala möjligheter som stöd i den nära vården rapport beskrivs vägledande principer för att tillvarata potentialen i digitala lösningar och hur dessa stödjer omställningen till Nära vård.

Åtta områden, med extra stort behov av att med digitalisering stödja omställning till Nära vård, beskrivs utifrån vilken nytta de kan skapa samt förslag på insatser inom respektive område. Det handlar till exempel om digitalt stöd vid kronisk sjukdom, kunskapsstöd för patienter eller sammanhållen vårdplanering.