Skärm dump av Nordens välfärdscenters webb med bild på person som använder VR

Digitalisering ger nya jobbmöjligheter för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har svårare att få arbete än andra. Ny teknik och smarta digitala lösningar möjliggör att fler människor i arbetsför ålder kan vara en del i arbetslivet. Paradoxalt nog har den nuvarande coronasituationen visat på vilka möjligheter som finns. Fast då gäller det att samhället passar på att ta tillvara på sina nyvunna erfarenheter. Hur detta ska gå till kommer kanske ett projekt om Framtidens arbetsliv – teknik och digitalisering för ökad inkludering, vid Nordens välfärdscenter, att kunna svara på. 

Lars Lindberg berättar om Framtidens arbetsliv – teknik och digitalisering för ökad inkludering

Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning är sysselsatta i mindre grad än resten av befolkningen. Projektet handlar om hur de nordiska länderna med hjälp av teknologi, digitalisering och innovationer kan övervinna dessa skillnader. Projektet ska stärka bärkraften i den nordiska välfärdsmodellen genom att undersöka, samla och sprida kunskap om digitala och tekniska lösningar som gör att fler unga, kvinnor och män med funktionsnedsättning blir inkluderade i arbetslivet. 

Ett särskilt fokus ligger på unga med funktionsnedsättning, bland annat den kritiska faktorn med övergång från utbildning till arbete. Projektet ska även ta fram behov av forskning och innovation i ett framtidsperspektiv. 

Projektets fyra delar: 

  • En kunskapssammanställning baserad på forskning, forskningsbehov och evidensbaserad kunskap om digitala och tekniska lösningar 
  • Exempelsamling av digitala och tekniska lösningar som är implementerade i Norden 
  • Verktygslåda för implementering av digitala och tekniska lösningar. Främsta målgruppen är arbetsgivare, arbetstagare och relevanta yrkesgrupper. 
  • Kunskapsspridning genom webinarier, seminarier och andra informationsinsatser. 

Här kan du läsa mer om projektet Framtidens arbetsliv – teknik och digitalisering för ökad inkludering.

Jan Gulliksen är professor på Kungliga Tekniska högskolan. Tillsammans med kollegorna Stefan Johansson och Mia Larsdotter bildar de det team som just nu arbetar med en kunskapsöversikt om hur läget ser ut runt om i Norden. 
– Vi vänder oss till forskare, myndigheter och intresseorganisationer som på olika sätt arbetar med frågor som rör arbetsmarknad och tillgänglighet för att få veta hur deras bild är av situationen och hur behoven ser ut. Fokus ligger på vad det finns för digitala och tekniska lösningar som kan vara intressanta. Men också om det finns nya arbetsuppgifter för de här målgrupperna som kan vara nyttiga att titta på, säger han.