Digitalt stöd för psykisk hälsa

Digitalisering och e-hälsa kan förbättra den psykiska hälsan

E-hälsomyndigheten har tagit fram en fokusrapport för att öka kunskapen om hur digitalisering och e-hälsa kan bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen. Rapporten beskriver utbudet av lösningar för dels behandlingar, dels förebyggande insatser och pekar också på möjlig utveckling på området.

Viktigt att underlätta för individer

Personer med psykisk ohälsa har ofta behov av insatser från olika håll. Men det kan vara svårt både för personen själv, närstående och för de olika aktörerna att få en överblick över stödet som finns. E-hälsa kan förenkla samordningen av olika insatser.

– I dag ansvarar ofta individen själv eller dennes närstående för att viktig information når alla involverade aktörer. Med högre grad av interaktion mellan aktörers olika system skulle individen kunna avlastas och samtidigt kunna vara en aktiv medskapare i planering och utförande av åtgärder – och därmed i sitt eget mående.

E‑hälsa och digitalisering kan bidra till en välfungerande samordning, både för individen och för att offentliga resurser ska användas där de gör som mest nytta.

I dag erbjuds e-hälsolösningar både inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten. Men digitaliseringen har kommit olika långt i olika delar av landet och inom olika områden.

Inom ramen för Vision e-hälsa 2025 pågår en rad aktiviteter som ska bidra till att den digitala transformationen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten fortsätter.

– Att ta till vara digitaliseringens möjligheter i form av nya tjänster, arbetssätt och individens medskapande ger nya möjligheter att möta framtidens utmaningar inom området psykisk hälsa, säger Maria Wegner.

Läs hela rapporten: Digitalt stöd för psykisk hälsa