Digitaliseringssnurran ett visuellt verktyg som ger fingervisning om nyttan med digitalisering

Digitaliseringssnurran är ett verktyg för att beräkna och visualisera nyttan av kommunala investeringar. Verktyget riktar sig främst till dig som har behov av stöd vid planering och beslutsfattande om bredbandsinvesteringar och digitalisering. 

Snurran är inte en utan tre olika anpassade för sitt specifika område

Digitaliseringssnurran för hemtjänst 

Digitaliseringssnurran för socialtjänst 

Digitaliseringssnurran för administrativa processer 

Med hjälp av Digitaliseringssnurran kan du göra beräkningar för att bedöma lönsamhet och effektivisering vid införandet av olika digitala tjänster. Beräkningarna kan göras på ett respektive fem år. Kalkylen gör även antaganden om hur insparad tid kan omsättas i besparingar utan att beakta omställningskostnader, utbildning med mera. 

Detta kan du räkna på 

  • Administrativa processer: bygglovshantering 
  • Hemtjänst: digital dag- och nattillsyn, nyckelhantering och medicinpåminnare 
  • Socialtjänst: digitalisering av blanketter och digitalt beslutsstöd för ekonomiskt bistånd 
Film om hur Digitaliseringssnurran fungerar

Beräkningarna är enbart en grov ekonomisk uppskattning på ett möjligt utfall. Kvalitativa värden beräknas inte. Innan du använder den som beslutsunderlag behöver du säkerställa att kostnaderna och de beräknade nyttorna tar hänsyn till dina lokala förutsättningar såsom behov, organisation, kompetens samt befintliga tekniska lösningar och digital infrastruktur. 

Digitaliseringssnurran är ett resultat av samarbete mellan PTS och SKR där kan du läsa mer om verktyget.