En digital resa för vård och omsorg

Digga Halland – Högskolan i Halmstad (hh.se)

Projektet ”Digga Halland” med syfte att utveckla medarbetarnas digitala kompetens genomfördes under 2018 – 2021 av Europeiska socialfonden, Region Halland och de sex Halländska kommunerna. Genomförandet av projektet följdes av forskning där två artiklar finns publicerats rörde etiska aspekter vid digitalisering inom vård och omsorg.

De fördjupade studierna fokuserar på etiska dilemma som vård- och omsorgspersonal möter under sin arbetsdag i relation till individer i behov av vård och omsorg vid införande av ny digital teknik. Forskningen visar att utbildning och relevant digitalt stöd ökar medarbetarnas digitala kompetens men nya eller fördjupade kompetensbehov uppkommer kring etiska situationer som medarbetarna kan hamna i.

Medarbetarna beskriver att de har en oro över etiska konsekvenser och de är medvetna om de risker som kan uppstå i samband med användning av olika digitala verktyg. Medarbetarnas professionella kunskap får anpassas till de prioriterade digitala systemen varvid oavsiktliga konsekvenser uppstår vilket skapar etiska dilemma för medarbetaren.

Medarbetarnas framför att deras tilltro till digital teknik sviktar då den inte fungerar optimalt och moralisk stress uppstår när medarbetare upplever en obalans mellan sina värderingar och hur de förväntas handla. Deras roll och ansvar förändras och de uppfattar sina handlingar som motstridiga med vad de anser vara bästa praxis. Detta påverkar möjlighet till att interagera med individer i behov av vård och omsorg på ett tryggt och säkert sätt.

Resultaten betonar betydelsen av god förberedelse, information och delaktighet både till medarbetar och individer som har behov av vård och omsorg för att upprätthålla medarbetarnas möjlighet till att ge god personcentrerad vård och omsorg för att förhindra vårdskador och negativa attityder.

Länk till artiklar:

https://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1369971/FULLTEXT02.pdf;

https://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1818191/FULLTEXT01.pdf