Trygg Hemma Förvaltningschef Johan Lindström och Utredare Maria Andersson pratar om verksamhetsförstudien.

Eskilstuna kommun satsar Framtidens omsorg

Målet för trygg hemma är att stärka den enskildes självständighet i det egna hemmet genom samordnade digitala och tekniska tjänster.

Genom samordnade digitala och tekniska tjänster ska den enskilde:

  • Bli tryggare i vardagen.
  • Kunna ha en social gemenskap och kunna vara aktiv i samhället
  • Ha en god hälsa genom att exempelvis själv kunna följa viktiga hälsodata.

Vård- och omsorgsförvaltningen Eskilstuna kommun, Förvaltningschef Johan Lindström och Utredare Maria Andersson pratar om verksamhetsförstudien.

Förstudie identifierar tre spår med utvecklingsområden

Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört en förstudie för att att få en samlad bild av nuläge, önskeläge och vilka förutsättningar som krävs för att uppnå förvaltningens ambition. I studien har tre spår med exempel på underliggande utvecklingsområden identifierats:

  • Hållbar vård och omsorg, exempelvis distansbaserade möten, alternativa sätt att utföra bedömningar, smart tillsyn, egenmonitorering och virtuell verklighet (VR, Virtuell reality)
  • Effektiv vård- och omsorgsadministration, exempelvis stöd för mobila och automatiserade arbetssätt, flexibelt bokningssystem, tal till text, realtidsöversättning och effektiv och säker nyckelhantering.
  • Förutsättningar för hållbar vård och omsorg och effektiv vård- och omsorgsadministration, exempelvis IT-stöd och teknisk support till brukare och invånare, utveckling av internt samarbete med serviceförvaltningen, modell för hantering av leverantörer samt styrande och stödjande dokument.

Rapport, verksamhetsförstudie Trygg hemma (7 MB)