Ett fall för teamet. webbutbildning Socialstyrelsen

Ett fall för teamet – att förebygga fallolyckor

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningar för att främja det fallförebyggande arbetet.

För att lyckas med fallprevention krävs samlad kompetens från olika professioner. ”Ett fall för teamet” är en webbutbildning för verksamheter inom vård och omsorg som fokuserar på ett teambaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. 

Vad är syfte och mål med utbildningen? 

Det övergripande syftet med utbildningen är att bidra till ökad kunskap om fallprevention samt uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor. Utbildningen utgår från individens vård- och omsorgsprocess och visar vilka fallförebyggande aktiviteter som är aktuella i varje processteg. Syftet är att fokusera på den gemensamma planeringen och samarbetet över organisations- och verksamhetsgränser.

Utbildningen ger kunskaper om: 

  • ett teambaserat, systematiskt fallförebyggande arbetssätt
  • vanligt förekommande fallrisker hos olika grupper 
  • fallförebyggande insatser och åtgärder.

Vad innehåller utbildningen? 

Den webbaserade utbildningen ger både teoretiskt såväl som praktiskt stöd. Utbildningen innehåller följande delar:

  • Introduktion till ett teambaserat arbetssätt för att förebygga fall
  • Interaktiva övningar om arbetssättet med Elsa i särskilt boende, Ivan i hemmet med hemtjänst, Hanna som besöker vårdcentral och Toshiro på sjukhus. Här finns även repetitionsfrågor.
  • Teori och fakta om faktorer som förebygger fallolyckor. 
  • Till webbutbildningen finns också tillhörande övningsuppgifter och handledning som ger stöd och förslag på hur utbildningen kan användas på arbetsplatsen.

I utbildningarna Hälsosamma levnadsvanor för äldre och Ett fallpreventivt arbetssätt finns ytterligare fakta och övningar som kompletterar denna utbildning. Ta gärna del av de utbildningarna också.