Ett fallpreventivt arbetssätt stöd för införande Webbutbildning Socialstyrelsen

Ett fallpreventivt arbetssätt – stöd för införande

Ett fallpreventivt arbetssätt – stöd för införande

Fallolyckor går att förebygga men förutsätter ett teambaserat arbetssätt. Den samlade kompetensen och det systematiska arbetssättet ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt fallförebyggande arbete. Utbildningen ska stödja verksamheterna i att implementera ett systematiska teambaserat arbetssättet om fallprevention. 

Syfte och mål 

I utbildningen får du lära dig mer om varför man behöver arbeta systematiskt med fallprevention, hur man kan implementera arbetssättet samt vilka frågor som kan fungera för att kartlägga problem och behov. Med hjälp av utbildningen få du och din verksamhet möjlighet att reflektera över arbetssätt och behov av kompetensutvecklingsinsatser. Ta gärna del av utbildningen Ett fall för teamet innan, där får du mer kunskap om varje steg i arbetssättet. 

Innehåll

Utbildningen består av följande delar:

  • En inledande film innehåller argument som ska väcka intresse och motivera till att börja implementera arbetssättet. 
  • Lärpaket där du får en övergripande beskrivning av hur man kan arbeta för att införa ett systematiskt, teambaserat arbetssätt för att förebygga fall i verksamheten. Implementeringsprocessen beskrivs och via ett fiktivt exempel förklaras hur det fallpreventiva arbetssättet kan implementeras i den egna verksamheten. 
  • Dokument med frågor för behovsinventering. Frågorna ska fungera som ett stöd för att kartlägga fallolyckor samt problem och brister som finns och resultatet blir ett underlag för hur det fallpreventiva arbetet behöver utvecklas. 

Utbildningen kompletterar våra andra fallutbildningar, Ett fall för teamet och Ett gott liv – hälsosamma levnadsvanor för äldre och de ska bidra till ett förändrat arbetssätt i din verksamhet.