Ett gott liv Hälsosamma levnadsvanor för äldre Webbutbildning Socialtsyrelsen

Ett gott liv – hälsosamma levnadsvanor för äldre

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningar för att främja det fallförebyggande arbetet.

Utbildningen Ett gott liv – hälsosamma levnadsvanor för äldre ska stödja verksamheterna inom vård och omsorg med kunskap om äldres hälsosamma levnadsvanor. Utbildningen består av olika delar som berör områdena fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, tobak, läkemedel och meningsfulla aktiviteter. Utbildningen kompletterar utbildningen om fallprevention, Ett fall för teamet. 

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen och på sikt bidra till att öka eller bibehålla upplevd hälsa och livskvalitet hos äldre personer som har kontakt eller stöd från vård eller omsorg och bor i eget eller särskilt boende. Du får lära dig mer om äldres levnadsvanor, fakta om förändringar under åldrandet och hur man kan arbeta för att främja hälsosamma levnadsvanor eller förändra ohälsosamma levnadsvanor. 

Innehåll

Utbildningen innehåller olika delar:

  • En inledande film som väcker intresse för ämnet samt ger några viktiga insikter om äldres hälsosamma levnadsvanor och situation.
  • En teoretisk del som innehåller grundläggande information om förändringar under åldrandet. Här finns även fördjupat innehåll om fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, tobak, läkemedel och meningsfulla aktiviteter. Innehållet kompletterar även innehåll och faktadelar i utbildningen Ett fall för teamet. 
  • Fallbeskrivningar och övningar där man får följa en patient/brukare och får reflektera över hur man kan arbeta för att främja hälsosamma levnadsvanor eller förändra ohälsosamma levnadsvanor. 
  • Övningsdel som fokuserar på bemötande där man som deltagare får utveckla sin förståelse och sina färdigheter genom simulerade samtal och interaktiva övningar. Innehållet exemplifieras med situationer som tar upp alkohol och meningsfulla aktiviteter. Det finns olika lärpaket för omsorgspersonal och legitimerad personal. 
  • Övningar för arbete i grupp med färdiga diskussions- och övningsfrågor som utgår från de interaktiva samtalen om alkohol och meningsfulla aktiviteter.  

I utbildningarna Ett fall för teamet och Ett fallpreventivt arbetssätt finns ytterligare fakta och övningar som kompletterar denna utbildning. Ta gärna del av de utbildningarna också.