Förändringsledning som en amöba, En praktikinspirerad studie om hur förändringsledning utövas i dagligt arbete. Jonathan Nyström Åbo Akademi

Förändringsledning som en amöba

Förändringsledning som en amöba. En praktikinspirerad studie om hur förändringsledning utövas i dagligt arbete. Den fångar de många aspekterna av förändringsledning, och utmaningarna praktiker möter i olika förändringsarbeten.

Förändringsledning som en amöba är en avhandling som handlar om hur förändringsledningskonsulter utövar förändringsledning i sitt dagliga arbete. Syftet med avhandlingen är att utveckla förståelsen av förändringsledning ur ett praktikperspektiv.

Studiens visar att förändringsledning inte kan ses, som de normativa modellerna beskriver det, som något linjärt och planerbart. Förändringsledning som praktik är, likt en amöba, levande och rörlig, utan strikta ramar. Förändringsledningspraktiken innehåller fyra praktiker: att organisera, att skapa interaktion, att stimulera reflektion och att manipulera. Förändringsledning är samspelet mellan dessa, utan inbördes ordning och hierarki, där praktiken formas efter de krav som förändringsprocessen ställer.