Forskningsrapporterna Digitalisering och socialt arbete samt Digitalisering av en kommunal socialtjänst

Forskningsprojekt i Helsingborg

Lunds Universitet har genomfört ett antal forskningsprojekt inom socialtjänsten i Helsingborgs stad där dels socialtjänsten följts av följts av forskare.

I en webbsändning redogjorde Lupita Svensson, fil. dr. i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund, och Kalle Pettersson, utvecklingschef vid socialförvaltningen i Helsingborgs stad, för ett forskningsprojekt som genomfördes i Helsingborg 2017-2018. Du hittar webbsändningen på SKRs webb

Rapporten”Digitalisering av kommunal socialtjänst : En empirisk studie av en organisation och profession i förändring” (Lupita Svensson, Stefan Larsson, 2018). Forskningen gick ut på att inom ett par verksamhetsområden klarlägga hinder och möjligheter med digitaliseringen inom det sociala arbetet. Den övergripande frågeställningen var vilken kunskap om digitalisering av socialt arbete som redan finns, och vilken ny kunskap som krävs, för att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla det sociala arbetet inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Dessutom har forskarna Lupita Svensson och Stefan Larsson genomfört en kunskaps översikt både för ett internationellt såväl som nationellt forskningsläge med fokus på sociala medier och organisation,
men också mer specifikt för de etiska och normativa frågeställningar som litteraturen lyfter fram i relationen digitalisering och socialt arbete. Forskarna delar in sina slutsatser i fyra kategorier för
att tydliggöra hur karaktären på utmaningar och möjligheter ser ut, som i vår analys därmed i huvudsak härrör till: 1. Professionen; 2. Tekniken; 3. Organisationen; och 4. Juridiken.

Kunskapsöversikt konstaterar att fältet kring digitalisering och det sociala arbetet, socialtjänsten och sociala myndigheter är relativt outvecklat som forskningsdisciplin, inte minst när det gäller den
explicit svenska kontexten. Här finns fortfarande en tonvikt vid upptäckande och initierande av ny teknik och diskussioner stannar vid hur det professionella sociala arbetet kan utvecklas genom att ta till sig den nya digitala tekniken, och påfallande många resonemang handlar om hur svår och utmanande digitaliseringen är för det sociala arbetet.

Digitalisering och socialt arbete – en kunskapsöversikt” (Lupita Svensson, Stefan Larsson, 2017)