GDPR-information

Datainsamling och databehandling i samband med digitalvardochomsorg.se

Med stöd av berättigat intresse behandlar RISE personuppgifter för följande ändamål:
Insamling av IP för att kunna utföra statistik av besökarantal och nedladdningar, för att få en uppfattning om spridningen.

Med stöd av avtal behandlar RISE personuppgifter som insänds i samband med att RISE kontaktas via kontaktformulären, för att kunna besvara, validera och kvalitetssäkra tips, svara på frågor eller i annan mån identifiera avsändaren på en nivå som gör det möjligt att hantera inkommande ärenden.

RISE kan komma att lämna ut personuppgifter till personuppgiftsbiträden som hanterar information för RISE räkning, t.ex. leverantörer av tillhandahållande, support och underhåll av IT- och molntjänster, leverantörer av bl.a. marknads- och kundundersökningar, etc.

RISE kan också komma att dela Mottagares personuppgifter med tredje parter som är enskilt personuppgiftsansvariga och är samverkansparter i projektet, för att kunna slutföra och svara på de frågeställningar som inkommer, eller för att på annat sätt behandla ärenden som inkommer via kontaktformulären eller för annan tredje part med vilka RISE samverkar inom ramen för sitt uppdrag, försäkringsbolag i händelse av en inträffad skada, myndigheter om sådant utlämnande krävs enligt lag, etc.

RISE behandlar Mottagares personuppgifter så länge som det är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka dessa samlats in. Personuppgifter kommer att sparas som längst 6 månader efter att webbsidan inte längre nyttjas, och gallras årligen i april varje år. Då gallras varje användare vars data är äldre än 12 månader.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

RISE Research Institutes of Sweden AB, Org.nr. 556464-6874 Box 857 501 15 Borås