Ekosystem för E-hälsa En juridisk genomlysning av hemmonitorering i hälso- och sjukvården

Genomlysning av juridiska krav för hemmonitorering

Region Östergötland driver ett projekt, Ekosystem för e-hälsa, som syftar till att underlätta för patienterna att vara delaktiga i sin egen vård, öka tryggheten samt minska behovet av inläggning på sjukhus. Syftet med projektet är även att identifiera, implementera och sprida goda idéer kring hur e-hälsa kan användas för nya och innovativa arbetsprocesser för gruppen multisjuka äldre.

Projektet har det genomförts en genomlysning av informationssäkerhetskrav och de juridiska förutsättningarna för hemmonitorering i hälso- och sjukvården. Genomlysningen har bland annat resulterat i ett antal bedömningar och förslag på aktiviteter som en region bör vidta för att säkerställa följsamheten mot tillämplig lagstiftning.
Genomlysningen innehåller, förutom konkreta åtgärdsförslag, även en allmän redogörelse för tillämplig lagstiftning på området samt de allmänna principer enligt dataskyddsförordningen som en region har att iaktta vid behandling av personuppgifter.