Hälsodata som nationellt intresse – en lagstiftning för interoperabilitet

Kommittédirektiv från Socialdepartementet Hälsodata som nationellt intresse – en lagstiftning för interoperabilitet Dir. 2022 98

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att analysera och föreslå ändamålsenliga och samhällsekonomiskt effektiva åtgärder som bedöms vara motiverade för att åstadkomma en bättre och säkrare informationsförsörjning av hälsodata mellan system och aktörer.

Meningen är att öka patientsäkerheten, bedriva mer patientcentrerad vård och minska administrativt dubbelarbete för hälso- och sjukvårdspersonalen samt ge bättre förutsättningar för att utveckla och för-bättra medicinska behandlingar, arbetssätt och hälsofrämjande preventiva insatser.

Förbättrad informationsförsörjning av hälsodata kan också bidra till att öka samhällets förmåga att möta olika utmaningar och kriser.