Hemsjukhuset 3.0 äldre person samtalar med sin hälsovård via en surfplatta

Hemsjukhuset 3.0

Syftet med Hemsjukhuset 3.0 är att digitalt, via en IoT-plattform, knyta ihop patient, kommun och region på ett sätt där alla de tre parterna kan samverka. Projektparterna Borgholms kommun (koordinerar projektet) Cuviva AB, Linnéuniversitetet, Manolis Nymark Consulting AB, Region Kalmar Län och RISE.

Parterna kommer att kontinuerligt kunna samla och dela information, och därigenom skapa grunden för ett löpande kontinuerligt arbetssätt som inkluderar de tre aktörerna. Det övergripande målet är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna är minskat antal akutvårdsinläggningar, frigjord tid hos kommun och region, bättre upplevd vårdkvalitet, totalkostnadssänkning i kommun och region, ökad trygghet för patienter och anhöriga samt kontinuitet i vårdkontakterna. Projektet kommer att leverera en ”receptbok” för hur God och Nära Vård kan tillämpas i praktiken. Denna kommer att visa på hur nya arbetssätt och tillämpad IoT kan bidra till att lösa en av vårdens idag stora utmaningar – samverkan mellan kommunal hemsjukvård och regional primärvård.

De långsiktiga målen med projektet är; minskat antal akutvårdsinläggningar, frigjord tid hos kommun och region, bättre upplevd vårdkvalitet, totalkostnadssänkning i kommun och region, ökad trygghet hos patient och hens anhöriga samt kontinuitet i vårdkontakterna.

Kontakt

Marie Sjölinder

Marie SjölinderProjektledare
[email protected]