Rapportomslag för rapporten digitalt stöd för delaktighet

Hur kan vi kan möta barns och ungas behov inom LSS i ett digitaliserat samhälle?

Högskolan Väst har genomfört en studie med syftet att undersöka om och i så fall hur användning av digital teknik som smartphones och surfplattor kan främja delaktighet och självständighet hos barn och unga i LSS-verksamheter. 

En slutsats är att digital teknik i LSS-verksamheter har potential att öka såväl delaktigheten som självständigheten hos de unga. För att det ska uppfyllas krävs individualiserad teknik som kan användas på de ungas egna villkor, vilket i sin tur kräver en organisation med kunnig och intresserad personal, en satsning på tillräcklig tillgång till teknik och fungerande internetuppkoppling. 

Gemensamt för flera av de unga är att de digitala verktyg de uppfattar som roliga tycks ha som sidoeffekt att hjälpa dem förbättra sin kommunikativa förmåga, vilket givetvis underlättar deras interaktion med omgivningen. 

Det har alltid funnits stort utrymme för kreativa aktiviteter i LSS-verksamheter, men med de digitala teknikerna visar sig kreativiteten ta nya uttryck. De unga hittar nya sätt att göra saker på som tar sin utgångspunkt i, eller överförs till, digitala miljöer. Genom att skapa egna spel, göra böcker för instruktioner eller egna berättelser kan de fördjupa sina intressen och ser också vilka möjligheter dessa aktiviteter kan skapa i ett framtida yrkesliv.  

Det som utmärker användningen av den digitala tekniken jämfört med hur saker gjordes tidigare är att de unga får möjlighet att direkt i stunden och mer självständigt göra det som väcker deras intresse. Tekniken verkar hjälpa de unga på ett sätt som passar dem och samtidigt ge upplevelsen av att vara som andra. 

Målet med studien var att bidra med ökad kunskap om förutsättningarna för barn och ungas användning av digitala tekniker inom LSS-verksamheter och vilka möjligheter och begränsningar användningen av dessa tekniker kan medföra. Kunskapen kan användas för att utforma rekommendationer för initiering och användning av digital teknik, såväl inom institutionella miljöer som inom andra insatser för personer i behov av stöd. En annan uppgift där man kan ha användning för kunskapen är när man ska organisera ledsagarservice och kontaktperson enligt LSS. 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur användning av digital teknik som smartphones och surfplattor kan främja delaktighet och självständighet hos barn och unga i LSS-verksamheter.  

Syftet konkretiserades i följande frågeställningar: 

•  Hur används digital teknik av barn och unga i LSS-verksamheter?  

•  På vilket sätt kan den digitala tekniken bidra till ökad självständighet och delaktighet hos barn och unga i LSS-verksamheter?  

•  Vilka förutsättningar och resurser krävs för att främja delaktighet hos barn och unga genom användning av digital teknik? 

Studien genomfördes av tre forskare på Högskolan Väst, Elisabet Björquist, Charlotta Isaksson och Nina Tryggvason. 

Här kan du läsa hela rapporten i korthet