Implementering av IoT inom vård och omsorg

Implementering av IoT inom vård och omsorg

IoT-lösningar är en viktig resurs när vård och omsorg i allt högre grad skall ske nära individen och i hemmet. Men nya digitala lösningar kräver ofta förändrade arbetssätt som kan upplevas utmanande för de som arbetar inom vården. Detta strategiska projekt fokuserar på att underlätta implementeringsfasen av IoT-lösningar inom vård och omsorg.

Teknik kan bidra till att säkra kvaliteten när behoven inom vård och omsorg ökar och ska bedrivas nära patienten och många gånger i hemmet. Vård och omsorg har i större utsträckning börjat att intressera sig för hur stöd för exempelvis egenvård kan ske i hemmet. IoT ingår ofta i välfärdstekniska lösningar men det behövs mycket mer kunskap kring själva implementeringen av lösningarna.

Uppsala universitet och Högskolan Dalarna

Uppsala universitet är projektkoordinator och kommer att samarbeta tätt i detta projekt med Högskolan Dalarna. Båda dessa lärosäten bedriver forskning kring implementering av teknik och nya metoder inom omsorg, hälso- och sjukvård. Denna forskning kan genom detta projekt ytterligare förflytta forskningsfronten framåt gällande specifika implementeringsutmaningar inom IoT.

Övergripande målsättning

Projektets övergripande målsättning är att identifiera underlättande och hindrande faktorer för implementering av IoT-lösningar ledande till utvecklade strategier för dess implementering inom vård och omsorg.

För att få en gedigen kunskap om specifika utmaningar och möjliggörande faktorer vid implementering av IoT-lösningar kommer projektet att genomföras genom att dels studera tidigare forskning inom området, dels genomföra en empirisk studie av redan pågående implementeringsprojekt av IoT-lösningar. Dessa erfarenheter kommer sedan att sammanställas och tillämpas i två pilotprojekt i Dalarna kopplat till Region Dalarnas hjälpmedelsverksamhet.