Tabell som visar Nytta samt vikten av att berätta och dela för ökad delaktighet och trygghet. Inera

Ineras modell för nyttokalkyler.

Nyttokalkylen är ett verktyg i arbetet med nyttorealisering, det vill säga i ett aktivt och systematiskt arbete för att säkerställa och optimera nyttan från förändringar.

Nyttokalkylen värderar de nyttor som förväntas från en förändring och kostnaderna som är förknippade med den, samt fördelar dessa på de olika intressenterna.

Nyttokalkylen är ett stöd för beslut. Men det är också ett stöd för att lyckas under förändringsresor och för uppföljning av förändringar.

Guide och mall för att ta fram en nyttokalkyl

I en praktisk guide beskrivs hur kalkylen kan tas fram. För att sätta upp beräkningarna i kalkylen finns en Excelmall. Tabellerna och diagrammen i Excelmallen är formaterade för att passa i PowerPointmallar så att resultat ska vara lätt att presentera.

I guiden beskrivs bland annat hur en effektkedja kan ritas för att kartlägga hur effekterna kommer att uppstå när ett verksamhetsmål är definierat liksom förändringen som det planeras för. Effektkedjan ger en tydlig bild av förändringen som ska åstadkommas.

Inera bjuder in till Användarforum för nyttokalkyler hösten 2022

Hösten 2022 startar användarforum för nyttokalkyler för regioner och kommuner. Syftet är att regioner och kommuner ska kunna utbyta erfarenheter och lära sig gemensamt. Det blir också ett forum för att hitta standarder och tillsammans utveckla och förbättra modellen. Inbjudan och länk till anmälan kommer efter sommaren.

Datum för användarforum 2022.

Alla är kl 10-11

  • 12 sept
  • 10 okt
  • 5 dec

Alla är kl 10-11.