Socialtjänst i förändring. Sju utvecklingsarbeten att inspireras av.

Inspiration och lärdomar från 7 utvecklingsarbeten

SKR har publicerat en skrift Socialtjänst i förändring. Sju utvecklingsarbeten att inspireras av
I den kan du utöver de sju exemplen även ta del av viktiga framgångsfaktorer för att möta framtidens utmaningar.

 • Ökad samverkan mellan kommuner och mellan kommuner
  och regioner. Socialtjänsten kan skapa kostnadseffektiva lösningar genom att korsa både
  kommungränser och andra gränssnitt.
 • Ta vara på digitaliseringens möjligheter. Socialtjänsten behöver öka användandet av digitala stöd för att effektivisera nuvarande arbetssätt och bättre möta invånarnas förväntningar och behov.
 • Sträva efter en personcentrerad socialtjänst. Brukarna måste både ges och ta ett större ansvar för de insatser som det offentliga förväntas tillhandahålla.
 • Skapa en närmare relation till civilsamhället. För att lösa dagens och framtidens samhällsutmaningar behöver både omfattning och form för samverkan och samarbete mellan kommuner och civilsamhället förbättras.
 • Ha större fokus på förebyggande arbete Förebyggande arbete och tidigt riktade insatser är en ödesfråga om socialtjänsten ska klara sitt framtida uppdrag.
 • Lägg grunden genom systematisk uppföljning och analys. Kunskapsbaserade arbetssätt är ett viktigt stöd till medarbetare och bidrar också till att bedömningarna kan bli mer likvärdiga och transparenta.
 • Anamma en tillits- och kunskapsbaserad ledning och styrning. Genom ett tillitsbaserat ledarskap kan nya innovativa idéer och initiativ bland medarbetarna komma upp till ytan.