Skärmdump av KLASSAs webb

KLASSA stöd i informationssäkerhetsarbetet

Att klassa information hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda information. KLASSA är ett verktyg som SKR tagit fram för att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassningen. 

KLASSA verktyget 

Mycket av den information som förekommer inom socialtjänsten måste enligt lag vara skyddad och hanteras på ett säkert sätt. Det innebär att informationssäkerhet och säker identifikation är väsentliga delar för hanteringen av information inom vård, omsorg och socialtjänst. Ansvaret för att informationen hanteras rätt ligger på respektive verksamhet, och det är också där som kunskapen finns om hur processerna ser ut – vilken information som hanteras var och hur, och när en säker identifikation vid inloggning behövs. Ta del av filmade presentationer om informationssäkerhetsarbetet generellt men också filmade presentationer specifikt om KLASSA och erfarenheter vad det kan innebära att genomföra första steget i en KLASSA workshop.  

KLASSA kan underlätta och är en del i det viktiga informationssäkerhetsarbetet – att klassa informationen i ett system. Det hjälper till att identifiera en verksamhets informationsmängder. Utgå ifrån de system organisationen använder eller planerar att införa. KLASSA används för att värdera informationen i dessa system och tar fram handlingsplaner som identifierar en del av de åtgärder som behöver vidtas.  

Mer information om KLASSA hittar du på SKRs webb KLASSA, informationsklassning och Mer om KLASSA.

Hur ett informationssäkerhetsarbete kan organiseras och förvaltas beskrivs i sin helhet i MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete på www.informationssakerhet.se