Kommunerna går samman kring digitalisering

Kommunerna går samman kring digitalisering | SKR

Sveriges kommuner har enats om en kraftsamling för välfärdsutveckling genom digitalisering.

För att klara välfärdsuppdraget, skapa tillväxt i näringslivet och låta Sverige återta sin position som ledande inom ny teknik vill kommunerna göra gemensam sak i arbetet. Det gör man nu genom en nationell samling kring digitalisering. Det handlar om att underlätta omställning och möta de samhällsutmaningar vi står inför. Arbetet går under namnet ”Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling”. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och SKR:s bolag Adda och Inera leder arbetet på uppdrag av och tillsammans med kommunerna.

– Den kraft och det engagemang vi ser i landets kommuner är fantastisk. Utifrån hur kommunerna prioriterat kommer vi tillsammans identifiera vilka initiativ vi startar och hoppas få med så många som möjligt på resan. Vissa har kommit längre i sin digitala resa och deras erfarenheter kommer vara nycklar för framgång. säger Ola Odebäck, avdelningschef för ekonomi och styrning på SKR.

Att landets kommuner samlas kring en långsiktig agenda och en större förmåga att gradvis bygga upp ett nationellt gemensamt digitalt ekosystem är ett steg på vägen.

– När Sverige har tagit stora utvecklingskliv historiskt så har det skett genom samarbeten mellan det offentliga, näringslivet och akademin. Med hänsyn till välfärdens utmaningar, den snabba teknikutvecklingen och den innovationskraft som finns i det svenska näringslivet behöver vårt samarbete inom digitaliseringsområdet accelerera. Kommuners samling, tydlighet och gemensamma agenda är förhoppningsvis den injektion som behövs, säger Patrik Sundström, vd på Inera.

– Tydligheten behöver bli bättre för vad som bäst görs gemensamt på nationell nivå och vad som med fördel ska göras lokalt. Det digitala arvet måste brytas så vi kan utveckla satsningar och nya partnerskap mellan det offentliga och näringslivet, säger Monica Skagne, vd på Adda.

Handslaget kompletteras med en handlingsplan för gemensam verkstad. Den innehåller förslag på 13 konkreta initiativ att initialt gå samman kring. Samtliga kommuner har getts möjlighet att peka ut vilka initiativ som är mest angelägna för dem. 230 kommuner har nu prioriterat fem initiativ vardera.

Initiativen handlar bland annat om att stärka kommuners samlade beställarkraft, modernisera och framtidssäkra kommuners digitala infrastruktur, vidareutveckla stöd och gemensamma tillämpningar inom juridik och informations- och cybersäkerhet. Av de 13 initiativen anser kommunerna att de viktigaste att starta med är:

  • Identitets- och behörighetsfrågan
  • Införande av säker digital kommunikation i socialtjänsten
  • Delning och skalning av införande av välfärdsteknik