EHM Kunskapsstöd

Kunskapsstöd för e-hälsa

E-hälsomyndigheten har under flera år utfört kartläggningar av kunskapsstöd som främjar verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom hälso-och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöden riktar sig till en bred målgrupp, som till exempel chefer, verksamhetsutvecklare och olika professioner. Kartläggningen sker i samverkan med en rad myndigheter och organisationer som bidrar med sina stöd och underlag. Syftet är att sprida och öka kännedomen hos målgruppen om befintliga kunskapsstöd, och på så sätt bidra i arbetet med att uppnå Vision e-hälsa 2025.

Här kan du ladda ner kunskapsstöden som pdf på digitalvardochomsorg.se

I arbetet med att sammanställa och tillgängliggöra kunskapsstöd för e-hälsa ingår att analysera utbudet av stöd på nationell nivå för att se hur väl de uppfyller verksamheternas behov och bidrar till nytta. E-hälsomyndighetens genomför arbetet inom ramen för uppdraget att samordna regeringens satsningar på e-hälsa och övergripande följa utvecklingen inom området. Resultatet redovisas i en matris som en sammanställning av kunskapsstöd, där stöden också kategoriserats utifrån olika parametrar.

Kunskapsstöden för e-hälsa är kategoriserade efter:

  • Verksamhetsområde, indelat i socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvård inom regionernas ansvar
  • Insatsområden som utgörs av Vision e-hälsas grundläggande förutsättningar och övriga initiativ inom e-hälsa
  • Målgrupp som stöden riktar sig till
  • Typ av stöd, till exempel checklista, dokument eller film

Arbetet med uppdatering av matrisen sker löpande och i nära samverkan med bidragande aktörer.