Levande berättelser

Levande berättelser | RISE

I projektet utforskar vi sätt att utveckla, tillgängliggöra och levandegöra berättelser i mötet mellan äldre personer, personal och anhöriga. Målet är att skapa lösningar där de äldres välmående, behov av social interaktion och möjlighet att förmedla sin identitet står i centrum.

Världens befolkning åldras snabbare än någonsin. Införandet av innovativ teknik spelar en viktig roll för att möta behovet och har stor potential att förbättra livskvaliteten för äldre. Genom att utveckla metoden
Livsberättelser får äldre fler verktyg att förmedla sin förmedla sin identitet – och personal en större möjlighet att se hela människan bortom eventuella diagnoser.

Livsberättelser

Livsberättelser är samlad information om en person, allt ifrån dess historia till preferenser och vanor. Metoden används ofta inom vård och omsorg för att skapa förutsättningar för personcentrerad vård. Berättelserna spelar en vital roll för många människor då det är ett verktyg som ger möjlighet att se bortom diagnoser och tillkortakommanden. Problemet med metoden idag är att berättelserna ofta finns ligger ”gömda” i journalsystem och inte är tillgängliga i det dagliga arbetet. De är också tidskrävande att hämta in vilket medför risk att de prioriteras bort samt att de inte uppdateras när personen med tiden förändras.

Målsättning

Genom en iterativ och användardriven process utforskar vi hur multisensoriska interaktiva livsberättelser kan utformas för att:

  • förmedla känslan av identitet och samhörighet
  • skapa en upplevelse för flera sinnen – väcka minnen, inspirera till aktiviteter, samtal och bidra till välmående
  • vara användbar & tillgänglig för personalen i det dagliga arbetet
  • öka delaktigheten i den egna vårdsituationen & sociala sammanhang

Koncepten som utvecklas under projektet utformas som en prototyp som testas och utvärderas av användarna i deras verkliga kontext (personal på äldreboende, vårdtagare på äldreboende, äldre som ännu bor hemma och deras anhöriga).