Skärmdump av LIKA socialtjänsts webb

LIKA Socialtjänst en bra början

Enkelt och konkret för att komma framåt med digitaliseringen i socialtjänstens verksamheter – det är tanken bakom LIKA för socialtjänsten! 

LIKA för socialtjänsten är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens verksamheters digitalisering. Verktyget är framför allt till för ledningsgrupper och verksamhetschefer som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som behövs. Det är ett självskattningsverktyg som bygger på er egen värdering och bedömning av läget i verksamheten – en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan. 

Självskattning kan göras inom fyra områden: Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Individ och Familjeomsorg samt Övergripande över alla socialtjänstens områden. LIKA för socialtjänsten består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. När värderingen är gjord, genereras en sammanställning och en handlingsplan som ni arbetar vidare med i verksamheten. Ni kan då välja och planera vilka olika aktiviteter och insatser som ska prioriteras. 

Verktyget är tänkt att ge en övergripande, men konkret bild av var verksamheten befinner sig när det gäller den digitala utvecklingen. Det är i första hand avsett som ett stöd för verksamhetschefer och ledning, och kan också användas för att avgöra vilka övergripande insatser som behövs. Ett verktyg som också kan användas som del i eller komplement till ert systematiska kvalitetsarbete. Här kan du hitta LIKA verktyget och på SKR kan du läsa mer om LIKA Socialtjänst .