Medarbetarperspektiv i digitaliseringsprocessen: En kvalitativ studie av digitaliseringen inom välfärdssektorn

Medarbetarperspektiv i digitaliseringsprocessen: En kvalitativ studie av digitaliseringen inom välfärdssektorn

Syftet med studien “Medarbetarperspektiv i digitaliseringsprocessen: En kvalitativ studie av digitaliseringen inom välfärdssektorn” var att undersöka kommunanställdas uppfattning om de egna förutsättningarna att vara en aktiv part i digitaliseringsprocessen i en kommunal verksamhet, med målsättning att digitaliseringen ska bidra till tryggad välfärd och folkhälsa för kommunens medborgare.

Resultatet visar ett övergripande temat som belyser bristen på samt önskemålen om ett tydligare Medarbetarperspektiv i kommunens digitaliseringsprocess. Samt två tema; Kommunens digitala organisering och Medarbetarskap i digitaliseringen som påvisar vikten av inkludering och stöd, tillgången till utensilier samt åskådliggjorde de förutsättningar som inverkade på personalens egen inställning och möjlighet att vara aktiv.

Studiens slutsats är att det är viktigt att ett medarbetarperspektiv beaktas i den digitala förändringsprocessen för att möjliggöra anställdas delaktighet och aktiva roll. Förutom inkludering och kommunikation krävs även tillgång till utensilier, stöd, vilja, kunskap och kompetensutveckling samt en medvetenhet om att digitaliseringsprocessen även påverkar medarbetarnas yrkesroller.