PTS metodguider

Metodguider för att inkludera användarna när ni tar fram tjänster

Idéer och tjänster blir bättre om användarna för göra sina röster hörda. Därför har Post- och telestyrelsen (PTS) tagit fram tre metodguider för att inkludera användare på ett bra sätt. Metodguiderna handlar om enkäter, intervjuer och gruppdiskussioner. 

I metodguiderna får du konkreta tips på hur du kan involvera användare när du utvecklar tjänster.  

Metodguiderna hjälper dig att planera och genomföra inkluderande undersökningar och samtal. De tar fasta på att människor har olika funktionsförmåga, beroende på till exempel ålder, kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning. Metodguiderna ger också tips om vad som är särskilt viktigt att tänka på vid dialog med olika målgrupper.  

Metodguiderna baserar sig på erfarenheter från PTS egna undersökningar med olika användargrupper, riktlinjer från olika vägledande dokument och synpunkter från målgrupperna.