Nära liv – nära vård i en digital vardag illustration

Nära liv – nära vård i en digital vardag

Arbetsterapeuterna drev under 2018 ett projekt tillsammans med Kairos Future med syfte att titta på de utmaningar som finns för arbetsterapeuteter i deras roll att stödja personer med att få vardagen att funka i en alltmer digital hemmiljö. Man tittade på både vad det innebär för den person som behöver vård och för professionerna som står för insatserna.

Projektet utmynnade i en inspirationsbok, Nära liv – nära vård i en digital vardag, som är väl värd att lyfta fram igen. I boken har man utgått från hemmet och dess närmiljö eftersom det är där det nära livet levs. Frågeställningar kring boende, hälsa, hur man får vardagen att fungera i nätverkssamhället och hemmet som centrum för vardagsaktiviteter tas upp. En viktig aspekt som genomsyrar allt är något som man i boken kallar Kontrolltorn. Det är ett nav för samordning, informationsdelning mm som behövs för att helheten ska fungera.  I boken finns även olika etiska reflektioner kring nära liv – nära vård och en fördjupning utifrån två fallbeskrivningar.

Här en sida som beskriver projektet och här en beskrivning av vad digital kompetens för arbetsterapeuter innebär.