Skärmdump från Upphandlingsmyndighetswebb . Stärk förutsätytningar för innovationsupphandling

Nätverk och projektform ökar förutsättningar för innovationsupphandling

Enligt en studie Upphandlingsmyndigheten genomfört – Lärandestudie av två insatser för
att främja innovationsupphandling
– finns det utmaningar för offentliga verksamheter att upphandla innovativa lösningar. Resultatet av studien visar att det behövs arenor för erfarenhetsutbyte och att projektformen oftast är nödvändig.

Studien visar att offentliga verksamheter vill vara en del av att driva samhällsutvecklingen framåt – men att de många gånger saknar rätt förutsättningar. Utifrån projektens lärdomar framkommer några aspekter som är särskilt viktiga för att fortsätta främja innovation.  

På Upphandlingsmyndighetens webb kan du läsa mer om studien och viktigaste förutsättningarna för innovation är att verksamheterna tillåts lära medan de gör, och att de fått mandat för detta. Processen får heller inte vara för detaljerad och styrd. Resultaten av studien visar att de som ingår i sådana här innovationsprojekt behöver en nätverksarena där de kan vara kreativa och utbyta erfarenheter med varandra – snarare än riktlinjer och manualer. 

Ytterligare aspekter som studien presenterar är:

  • Innovationsupphandlingar är komplexa processer som kräver mycket resurser och en samling av olika kompetenser. Det är en fördel om de kan drivas som projekt med särskilt avsatta resurser.
  • Förankring på ledningsnivå lyfts ofta som en framgångsfaktor för att arbeta med innovationsupphandling. Studien visar att förankring botten-upp, från de verksamheter som ska dra slutlig nytta av mer innovativa upphandlingar, också är mycket viktig.
  • Innovationsupphandling kan gynnas av ett dialogbaserat arbetssätt, både för att formulera behov och för att engagera potentiella leverantörer. Det är en framgångsfaktor att tillsätta processledande kompetens för att samla och föra dialog med olika parter och verksamheter.