Nordiska indikatorer ska stödja ett aktivt och hälsosamt åldrande

Nordiska indikatorer ska stödja ett aktivt och hälsosamt åldrande

Aktivt och hälsosamt åldrande är ett tema som är aktuellt, inte bara i Norden utan också i Europa och globalt. Nordens välfärdscenter har i samarbete med Nordregio undersökt vad ett aktivt och hälsosamt åldrande i Norden innebär samt vilka typer av indikatorer som kan beskriva och mäta detta. Studien resulterade i rapporten Indicators for Active and Healthy Ageing in the Nordic Region.

Utgångsläget för arbetet var en vilja att bättre förstå hur den äldre befolkningen mår. Rapporten Indicators for Active and Healthy Ageing in the Nordic Region fokuserar på hur data kan användas som underlag för att vi bättre ska förstå hur den äldre befolkningen mår över tid. Det är första gången den här typen av jämförande nordisk studie har gjorts.

– Vi har kartlagt vilka typer av indikatorer som finns och hur de kan användas för att stödja beslutsfattande, strategier och initiativ. Dessa ska i sin tur stödja den äldre befolkningens delaktighet i samhället, samt deras hälsa och fysiska aktivitet, förklarar Mats Stjernberg, forskare och en av författarna till rapporten.

Fokus i studien har legat på Norden och på att jämföra nationella indikatorer. Utmaningen i Norden är att data nog finns men det är svårt att jämföra uppgifterna länder emellan. Informationen kan i vissa fall också vara föråldrad eller bristfällig.

Vad betyder då indikatorer för aktivt och hälsosamt åldrande rent konkret?

– Med indikatorer kan vi mäta nuläget av hälsan och hur den varierar över tid. Det innebär att skapa förutsättningar för att hälsotillståndet är tillräckligt bra så att varje människa kan vara en aktiv och delaktig del av samhället och leva ett självständigt liv så länge som möjligt. Men förutsättningarna varierar mycket och påverkas av faktorer så som utbildningsgrad, inkomst och socioekonomisk bakgrund, sammanfattar Stjernberg.