Assistive technology and welfare technology explorations: Aspects of perception, utilisation and decision-making

Ny avhandling som bland annat studerat uppfattningar, användning samt beslutsfattande rörande välfärdsteknik och hjälpmedel.

Katarina Baudin, Mälardalens Högskola är författaren till avhandlingen Assistive technology and welfare technology explorations: Aspects of perception, utilisation and decision-making

Befintlig forskning inom området har främst fokuserat på att undersöka hjälpmedel och välfärdsteknik utifrån ett användarperspektiv. Denna avhandlings övergripande syfte är att studera uppfattningar, användning samt beslutsfattande inom det interprofessionella fältet hjälpmedel och välfärdsteknik, hos beslutsfattare samt hälso-och sjukvårds- respektive äldreomsorgspersonal.

I avhandlingens första delstudie studeras beslutsmodeller respektive -stöd gällande hjälpmedel och välfärdsteknik, ur ett internationellt perspektiv. De tre empiriska studierna i avhandlingen tar utgångspunkt i vår svenska kontext, där beslut tas på regional respektive kommunal nivå, där skattemedel finansierar verksamheterna. Vidare undersöks uppfattningar respektive kunskaper om samt erfarenheter av hjälpmedel och välfärdsteknik hos hälso-och sjukvårds- respektive äldreomsorgspersonal. Dessutom studeras påverkansfaktorer (aspekter) för beslutsfattare i uppdrag gällande beslut om införande av nya hjälpmedel och välfärdsteknik.

Resultaten påvisar en kunskapslucka i forskningen inom området beslutsmodeller för hjälpmedel och välfärdsteknik. Vidare konstateras att beslutsfattare, hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal generellt är positiv inställda till nya hjälpmedel och välfärdsteknik. Användningen av nyutvecklade innovativa hjälpmedel och välfärdsteknik kan utgöra en bra resurs för att öka möjligheter till att kunna bo kvar hemma längre, samt att utgöra stöd i den äldres vardagsliv. En viktig slutsats är att jämlik och rättvis förskrivning av hjälpmedel och välfärdsteknik till äldre personer förutsätter att besluten är såväl evidensbaserade som personcentrerade. Avhandlingen bidrar till kunskapsuppbyggnad om beslutsmodeller, med särskilt fokus på GATE-modellens (Khasnabis et al., 2015) tillämpbarhet inom området. Vidare konstateras att det föreligger behov av fördjupad kunskap inom området hjälpmedel och välfärdsteknik, då det saknas strukturerade beslutsmodeller och utvärderingsprocesser med avseende på effekter av hjälpmedel och välfärdsteknik. Resultaten påvisar även skillnader i ålder, kön och delaktighet inom forskningsområdet och behöver studeras ytterligare.

Denna avhandling bidrar med, en ökad kunskap om hjälpmedel och välfärdsteknik under en digital transformation i ett samhälle med en åldrande befolkning, utifrån beslutsfattares, hälso- och sjukvårds respektive äldreomsorgspersonalens perspektiv