Rapporten Innovation efter funktion rapporten från Vårdanalys

Ny rapport från Vårdanalys om effekter av välfärdsteknik

Vårdanalys har i rapporten tittat på vilka effekter välfärdstekniska lösningar har för brukare, personal, närstående och även på kostnader och effektivitet i omsorgens organisation. Här finns ett kunskapsunderlag att använda i arbetet med att utveckla en effektiv och ändamålsenlig omsorg med hjälp av digitala verktyg. 

Rapporten understryker att det är viktigt att välfärdsteknik utgår från brukarens behov och vilken funktion den ska fylla. Välfärdsteknik har övervägande positiva effekter för brukare, personal och närstående, men det finns risk för att tekniken leder till negativa effekter som minskad trygghet. Några slutsatser som presenteras är: 

  • Välfärdsteknik kan stärka brukarens självständighet, trygghet, delaktighet, säkerhet, kommunikation och psykosociala välbefinnande samt leda till positiva hälsoeffekter.  
  • Välfärdsteknik kan ge närstående trygghet och avlastning i det informella omsorgsarbetet.  
  • Välfärdsteknik kan ge positiva effekter på personalens resursfördelning, arbetsmiljö och motivation.  
  • Kön verkar inte påverka attityder eller användning, varken bland personal eller brukare. 

Med välfärdsteknik följer förändrade arbetssätt i hela omsorgsorganisationen vilket ställer krav på anpassningar i organisationen. Det finns potential att använda resurser mer effektivt med hjälp av teknik men det är svårt att veta hur stor potentialen är och det kan vara svårt att förverkliga den.  

Kunskap om välfärdsteknikens möjligheter och begränsningar är också viktigt för att kommunerna ska kunna utnyttja potentialen för resurseffektivitet med välfärdsteknik. Kunskap om vilka krav tekniken ställer på organisationen är också en förutsättning för att kommunerna ska kunna skapa rimliga förväntningar på tekniken. 

Många vill gärna veta vilka specifika effekter som kan uppnås med välfärdsteknik men i rapporten kan konstateras att det ännu inte finns särskilt många effektstudier presenterade eftersom välfärdsteknik fortfarande används i en begränsad utsträckning. Det är också svårt att dra långtgående slutsatser om hur stor välfärdsteknikens potential är för att vara resurseffektiv. Därför bör förväntningarna på tekniken vara rimliga. 

Tre områden är särskilt viktiga för att fullt ut dra nytta av välfärdsteknik: förstärkt personcentrering, kunskapsstöd och kunskapsstyrning samt arbetsmiljöarbete. 

I rapporten har man sammanställt forskning, olika typer av rapporter och material från exempelvis myndigheter, kommuner och företag. Man har även samlat in material och erfarenheter genom fallstudier. 

Ladda ner rapporten som pdf.