Doris Lydahls rapport. Utvärdering av välfärdstekniska produkter i Göteborgs Stad Centrum från ett medarbetarperspektiv

Ny rapport om utvärdering av införande av välfärdsteknik i Göteborgs stad

Doris Lyhdal, Flexit-forskare vid GU och Göteborgsregionen har publicerat en utvärdering om vad medarbetare tänker kring införandet av välfärdsteknik i Göteborgs stad. I utvärderingen, Utvärdering av välfärdstekniska produkter i Göteborgs Stad Centrum från ett medarbetarperspektiv har Lydahl skapat en översikt av introduktionen av fyra välfärdstekniska produkter.

Doris Lydahl rekommenderar att man använder sig av Moser och Thygesens (2019) sex
kärnfrågeställningar som stöd för bedömning och beslut om välfärdstekniska
lösningar för öka möjligheten att lyckas med implementering av välfärdsteknik. Frågeställningarna lyder som följer:

  1. Vilka problem eller utmaningar ska tekniken lösa i vår organisation och vilka behov ska
    mötas?
  2. Vilka värderingar ska tekniken infria? (ex: ökad självständighet, bättre arbetsmiljö, göra
    saker tillsammans).
  3. Vilka aktörer är involverade och hur involveras de?
  4. Hur är roller, uppgifter och ansvar fördelade?
  5. Vilken kompetens, kapacitet och andra resurser förutsätts och behövs?
  6. Formativ utvärdering: Vilka förhandlingar, justeringar, anpassningar och lärprocesser inträffar?

Mer om utvärderingen kan du hitta på AllAgedHub.