Nordregio report 2021:4 Public service delivery in the nordic Region

Offentlig service i norden – en övning i gränsöverskridande samverkan.

Nordiska välfärdsstaterna är kända för att leverera högkvalitativ offentlig service, där kommuner och regioner spelar en central roll för att tillhandahålla hälso- och sjukvård, utbildning och social omsorg. Dock har offentlig förvaltning runt om i Norden under de senaste åren ställts inför en rad utmaningar som har minskat kapaciteten och resurserna; däribland långa åtstramningsperioder efter finanskrisen 2008, snabb demografisk förändring genom en åldrande befolkning och de kriser som pandemin Covid-19 utlöst. Som ett svar på utmaningarna har många offentliga organ börjat titta på mellanregionala, mellankommunala och gränsöverskridande samarbeten för att effektivisera och förbättra kvaliteten av offentlig service (OECD 2017; ESPON 2019). Olika samverkansprocesser (collaborative governance) för att tillhandahålla offentlig service blir allt mer framträdande inom de nordiska länderna på grund av, i stor utsträckning, decentraliserade styrningsmodeller (Nordregio 2015; Eythorsson 2018). 

Denna rapport lyfter fram sex goda exempel på samverkan för att leverera offentlig service runt om i Norden, med geografiskt fokus på lands- och glesbygd. Lärdomar hämtas från lokala utvecklingsinitiativ, mellankommunala och mellanregionala samt gränsöverskridande samarbeten. Tematiskt belyses offentlig service såsom sjukvård och omsorg, utbildning, infrastruktur och kollektivtrafik samt digitala tjänster. Nordiska beslutsfattare och andra intressenter kan här lära och inspireras av de drivkrafter, utmaningar och möjliggörare, erfarenheter och replikeringspotential som fallstudiernas samarbetsprocesser belyser.

Rapporten konstaterar bland annat att samarbete mellan olika förvaltningsnivåer i den nordiska regionen är fortsatt starkt, trots de utmaningar som pandemin fört med sig. Nya och innovativa modeller av samarbete växer ständigt fram tack vare teknologisk och digital utveckling som bidrar till att sammanföra olika intressenter för att lösa samhällsutmaningar. Den nivå av samverkan för att tillhandahålla olika typer av services som fallstudierna belyser visar på att samverkansprocesser kontinuerligt utvecklas och kan bli ett allt viktigare inslag i den nordiska kontexten.

Till Nordregios webb samt till projektets webb