Om Digital Vård och Omsorg och vi som står bakom sidan

Webbsidan Digital vård & omsorg är en integrerad informations- och stödportal för den digitala transformationen av kommunal vård, omsorg och socialtjänst. 

Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, SKR, Föreningen Sveriges socialchefer, Upphandlingsmyndigheten, PTS, Inera, IT & telekomföretagen, Swedish Medtech och Medtech4health samt medfinansieras av Socialdepartementet. På digitalvardochomsorg.se finns genom detta samarbete ett trovärdigt och kvalitetssäkrat innehåll.

Fokus för sidan är att kommuner och organisationer inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst ska få hjälp med:

  • att göra rätt – råd för att följa gällande lagar om t ex sekretess och upphandling  
  • att komma igång – tips och presentation av utvecklade tjänster och kunskap om vilka digitala tjänster och produkter som finns, de hittar man på Utbudsplatsen på sidan
  • att bredda användningen av tjänster – tips och idéer om hur redan införda tjänster kan användas på olika sätt.

RISE Research Institutes of Sweden

Research Institutes of Sweden är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet. RISE är helägt av näringsdepartementet. Webbplatsen digitalvardochomsorg.se bemannas och driftas av RISE.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda och samordna regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster till professionerna och privatpersoner. Det mest kända exemplet är e-recepten.  

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar för att främja ett samhälle som ska vara användbart och tillgängligt för alla.  Vårt uppdrag är att arbeta för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och för jämlikhet i levnadsvillkor. Detta gör vi genom att utveckla och sprida kunskap om hinder för delaktighet samt stödja ansvariga samhällsaktörer.  

SKR, Sveriges kommuner och regioner

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlemsorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR bevakar aktivt medlemmarnas intressen, nationellt och internationellt. SKR har nätverk för kunskapsutbyte och erbjuder medlemmarna service och rådgivning. SKR är Sveriges största arbetsgivarorganisation och tecknar avtal för sammanlagt 1,2 miljoner medarbetare inom välfärden.

Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Vi vill utveckla den goda offentliga affären, med fokus på hållbara, innovativa och effektiva upphandlingar. Vi vill även bidra till att kommuner och regioner tillämpar statsstödsreglerna på ett strategiskt och rättssäkert sätt. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. 

Post- och telestyrelsen PTS 

PTS arbetar för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Vi har i uppdrag att bidra till inkluderande digital kommunikation. PTS arbetar för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Vi har i uppdrag att bidra till inkluderande digital kommunikation. 

Föreningen Sveriges socialchefer FSS

FSS är en oberoende socialpolitisk förening som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden, bland annat genom Socialchefsdagarna varje höst. Våra ca 500 medlemmar är ledare inom socialtjänsten och närliggande verksamheter.
FSS ser fram emot att vara med och sprida de erfarenheter och lärdomar som görs i krisens spår för att lösa problem och utmaningar som uppstår inom socialtjänsten. Inom ramen för digitalvardochomsorg.se vill vi ge våra kollegor i hela socialtjänstsverige möjlighet att både dela med sig av och ta del av goda exempel.
Genom en Linkedin-grupp kommer vi att samla in erfarenheter och lärdomar som våra medlemmar gör runt om i landet. Allt handlar inte alltid om digitaliseringens möjligheter och tillämpning men vi kommer successivt att lyfta fram exempel på tillämpningar och tester inom digitaliseringsområdet som har gjorts, som pågår och som kommer att göras.

Swedish Medtech 

Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik. Vi samlar ca 180 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg.

TechSverige

IT & Telekom­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation med ca 1 300 medlems­företag – små, nystartade, väletablerade och stora – som sammantaget har närmare 100 000 medarbetare i Sverige. Tillsammans driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom, med två huvudfokus: 
– Tydliggöra nyttan av IT och telekom och stödja användningen i samhället. 
– Förenkla för IT- och telekom­företag och stimulera tillväxt i branschen. 

Medtech4health 

Medtech4Health driver att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras och komma till nytta. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova.